Kunde og Marked

Resultater for 1. kvartal 2022

Sparebanken Vest, Sparebanken Sør, Sparebanken Øst, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sandnes Sparebank, SpareBank 1 Helgeland, DNB, Fana Sparebank og SpareBank 1 Østlandet

Nøkkeltall i prosent er beregnede størrelser og kan avvike noe fra rapporterte tall

Sparebanken Vest

– Gjennom vekst, rekordhøy kundetilfredshet og sterke resultater fortsetter vi å styrke vår posisjon som Vestlandets ledende bank. Bankens verdiforslag med personlig signatur, enkle digitale tjenester og et brennende samfunnsengasjement for Vestlandet står sterkt i markedet, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

Sparebanken Sør

– Vi har hatt solide resultater over tid, noe også starten på 2022 viser. Både innskudds- og utlånsveksten er god, samtidig som vi har inngang på tap og ser en positiv utvikling i provisjonsinntekter fra tilknyttede selskaper, sier administrerende direktør, Geir Bergskaug.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

Sparebanken Øst

Banken kan vise til økt nettorente og et stabilt lavt kostnadsnivå i første kvartal sammenlignet mot samme kvartal i fjor. Siste 12 måneder har banken høy innskuddsvekst og stabil utlånsportefølje. Gitt markedssituasjonen med meget sterk konkurranse er banken fornøyd med utviklingen i netto renteinntekter og kostnadsutviklingen.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

SpareBank 1 SR-Bank

– Vi har fått en god start på året, med en samlet utlånsvekst på 5,6 prosent og med 7 prosent i andre inntekter. Vi ser også at satsingen vår i markedsområdene utenfor Rogaland gir uttelling, hvor vi i Oslo og Viken har vokst med 51 prosent de siste to årene, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN leverte til tross for internasjonal uro et resultat på 698 millioner kroner etter skatt i første kvartal 2022, og passerte for første gang utlån på 200 milliarder kroner. Banken er mer solid enn noen gang, og presterer godt innenfor alle forretningsområder.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

SpareBank 1 Nord-Norge

– Næringslivet i Nord-Norge er robust. Vi var knapt ute av pandemien før krigen i Ukraina var en realitet. I en stadig mer ustabil verden ser landsdelen likevel ut til å klare seg godt. Dette gjenspeiles også i tallene våre. Den underliggende driften er god, men vi har et lavere bidrag fra allianseselskapene enn hva vi har hatt de seneste kvartalene, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)
Pressemelding – Radio Nordkapp

Sparebanken Sogn og Fjordane

– Vi har ei offensiv satsing spesielt mot privatmarknaden og forventar god utlånsvekst i 2022. Vi har i over 20 år hatt ein strategi om å vekse utanfor regionen, noko vi har lukkast med. Til no i år ser vi at 8 av 10 nye kundar kjem utanfor Sogn og Fjordane, og det at vi veks i resten av landet sikrar muskelkraft i eigen region, seier administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)
Sparebanken Sogn og Fjordane | SSF

Sandnes Sparebank

– Banken kan vise til solid vekst i personmarkedet og en god underliggende drift. Vi leverer et litt lavere resultat i år når vi sammenligner med første kvartal i fjor. Forklaringen er at nå har vi normaliserte tapskostnader mens vi i fjor på denne tid hadde tilbakeføring av tap, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)
En god start på året for Den Gule Banken

SpareBank 1 Helgeland

Stabil basisdrift, endringer i forhold til forrige kvartal er i hovedsak relatert til inntektsføring av utbytte, reduserte tap og engangskostnader.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

DNB

– I bedriftsmarkedet leverte vi det beste kvartalet i bankens 200-årige historie. Bedriftenes investeringsvilje holder seg høy til tross for det makropolitiske bildet. Det viser optimisme i norsk næringsliv, mye på grunn av mange investeringsmuligheter for norske næringer i det grønne skiftet, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

Fana Sparebank

— Utlånsveksten har vært god, og vi tar markedsandeler når vi ser på utviklingen over de siste 12 månedene. Utlån til boligformål er økt med 6,6 prosent, hvilket er godt over den generelle utlånsveksten. Den viktigste bidragsyteren til dette er Himla Banktjenester, der utlånene er økt med 616 millioner kroner bare det siste kvartalet, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

SpareBank 1 Østlandet

-Det gode resultatet skyldes blant annet solid utlånsvekst, positiv utvikling i netto renteinntekter, og økte provisjonsinntekter, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Les hele børsmeldingen og last ned rapporten her:

NewsWeb (oslobors.no)

 

*Rentenetto beregnes: kvartalsvis annualisering/beregnet gj.snitt forvaltningskapital x 100

 

Kilder: Bankenes finansrapporter, earlyWarning.

Leave a Reply